Ledningstrase

NVE har gitt konsesjon til nye ledninger østover til Solhom i Kvinesdal og nordover mot Tjørhom og Lyse.

Statnetts entreprenør Valard Norway AS vil ha vekslende aktivitet i Josdalen ut året og frem til mars 2018. Etter mars vil det bli økt aktivitet i Josdalen med mastemontasje og strekk. For å opprettholde tidsplan og nødvendig fremdrift i prosjektet er det behov for å fly helikopter alle arbeidsdager, dvs mandag – lørdag. Enkelte sesonger er mer utfordrende når det gjelder vær og flyforhold, og vi opplever i den forbindelse at arbeid må vente fordi vi ikke kan bruke helikopter når været er for dårlig. Det er derfor helt nødvendig for oss å bruke alle dager med gode flyforhold til aktiviteter hvor helikopter er naturlig å bruke.

Planlagt arbeid:

Planlagt arbeid i denne perioden er hovedsakelig fundamenteringsarbeid på linje Ertsmyra Fjotland. Dette arbeidet forventes avsluttet i oktober.
Det vil bli pågående aktivitet fra nå og ut oktober. Fra november til ca 1 mars vil det bare bli sporadisk aktivitet i Josdalen.

Planlagt transport:

Det vil i perioden ut oktober foregå transport inn og ut fra Josdalen med betongbiler for støping av fundamenter.
Det vil også bli noe transport av diverse utstyr inn og ut fra tippen med enkel lastebil.
Det må påregnes persontransport med personbiler inn og ut fra Josdalen i hele perioden frem til mars.

Helikopteraktivitet:

Det vil i perioden fra nå og ca ut oktober foregå helikoptertransport ut fra Josdalen og ut i ledningstraseen for støping av fundamenter, jording av fundamenter etc. I perioden november – mars vil helikopteraktiviteten være vesentlig lavere enn dagens. Det vil da bare være sporadisk helikopterbruk i Josdalen.

Det er vanskelig å si noe eksakt om datoer for aktiviteter da dette er svært usikkert pga værforhold.
På denne type arbeidsoperasjoner hvor vi er avhengig av helikopter er værforhold avgjørende for fremdriften. Disse planene kan derfor bli endret.

Evt. spørsmål om utbyggingen rettes til byggelederne Kjartan Kallekleiv tlf 975 30 043 eller Terje Lunestad tlf. 918 70 050

I forbindelse med bygging av ny 420 kV kraftledning mellom Ertsmyra og Tjørhom skal vår entreprenør Valard i gang med å strekke ut nye liner på strekningen fra Josdal til Rosstøl.
I den forbindelse skal de foreta skjøting og avspenning av linene. Disse blir sprengt i sammen og det vil bli relativt høye smell under skjøting og avspenning av linene. Sprengningen vil bli varslet på vanlig måte med sirene. 
Arbeidet på denne seksjonen vil vare ca. 1 måned.

 

 

Filer knyttet til dette innlegget:

Viser til tidligere dialog ang. helikopterflyging forrige søndag.

Av værmessige årsaker fikk ikke entreprenør brukt helikopter forrige helg. Av samme årsak som sist kommer entreprenør til å jobbe førstkommende søndag. Dette med forbehold om flyvær.

Igjen blir det kun transport av mannskap på søndag, utstyr og materiale skal flys ut før.

Det er ikke planlagt ytterlig arbeid på søndager.

    Håper på forståelse for dette.