Statnetts entreprenør Valard Norway AS vil ha vekslende aktivitet i Josdalen ut året og frem til mars 2018. Etter mars vil det bli økt aktivitet i Josdalen med mastemontasje og strekk. For å opprettholde tidsplan og nødvendig fremdrift i prosjektet er det behov for å fly helikopter alle arbeidsdager, dvs mandag – lørdag. Enkelte sesonger er mer utfordrende når det gjelder vær og flyforhold, og vi opplever i den forbindelse at arbeid må vente fordi vi ikke kan bruke helikopter når været er for dårlig. Det er derfor helt nødvendig for oss å bruke alle dager med gode flyforhold til aktiviteter hvor helikopter er naturlig å bruke.

Planlagt arbeid:

Planlagt arbeid i denne perioden er hovedsakelig fundamenteringsarbeid på linje Ertsmyra Fjotland. Dette arbeidet forventes avsluttet i oktober.
Det vil bli pågående aktivitet fra nå og ut oktober. Fra november til ca 1 mars vil det bare bli sporadisk aktivitet i Josdalen.

Planlagt transport:

Det vil i perioden ut oktober foregå transport inn og ut fra Josdalen med betongbiler for støping av fundamenter.
Det vil også bli noe transport av diverse utstyr inn og ut fra tippen med enkel lastebil.
Det må påregnes persontransport med personbiler inn og ut fra Josdalen i hele perioden frem til mars.

Helikopteraktivitet:

Det vil i perioden fra nå og ca ut oktober foregå helikoptertransport ut fra Josdalen og ut i ledningstraseen for støping av fundamenter, jording av fundamenter etc. I perioden november – mars vil helikopteraktiviteten være vesentlig lavere enn dagens. Det vil da bare være sporadisk helikopterbruk i Josdalen.

Det er vanskelig å si noe eksakt om datoer for aktiviteter da dette er svært usikkert pga værforhold.
På denne type arbeidsoperasjoner hvor vi er avhengig av helikopter er værforhold avgjørende for fremdriften. Disse planene kan derfor bli endret.

Evt. spørsmål om utbyggingen rettes til byggelederne Kjartan Kallekleiv tlf 975 30 043 eller Terje Lunestad tlf. 918 70 050

Varde Velforening har gjennomgått Statnett sin tilleggssøknad vedrørende alternativ 5.3 tilleggssøknad vedrørende alternativ 5.3 420kV Ertsmyra – Lyse

Dette er vår uttalelse:
«Vi gir med dette vår tilslutning til Statnett sitt forslag til ny trasè med tre alternativ 5.3 C/D/F over Sirdal mellom Selandsfjellet og Øykhom.
Statnett opprettholder de tidligere søkte alternativene 5.0, 5.1 og 5.2.
Varde Vel finner det derfor nødvendig igjen å påpeke at vi i tidligere høringsuttalelse har uttrykt stor innsigelse mot tilleggssøknadens alternativ 5.0 som omfatter bygging av en mulig ny vei (stiplet blå/hvit i kart NVE dok.nr. IFS1914231)inn til en påtenkt baseplass ved Hellerstølsvannet innerst i Josdal.
Veien er planlagt i umiddelbar nærhet av eksisterende hytter, og vil medføre betydelig forringelse av et flott nærområde og et meget attraktivt tilgjengelig turområde. 5.0 vil videre representere en vesentlig inngripen i naturen idet den vil ligge lenger inne på fjellet enn de andre alternativene(Hovknuden).»

Styret viser forøvrig til årsmøte januar 2015 hvor det ble orientert i saken vedr de tidligere forslagene som fremdeles står.

Styret

420kV

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

NVE har gitt konsesjon til nye ledninger østover til Solhom i Kvinesdal og nordover mot Tjørhom og Lyse.

NVE valgte å gi konsesjon til de trasé-alternativene som Varde Vel foreslo i sitt høringsbrev tidlig i høst: Ledningen mot øst, som nå følger sørflanken av dalen, flyttes sørover opp til Måkevannene. Traseen vil møte den eksisterende ledningstraseen ved Ribjadalsvann og og følge den videre østover. Både kommunen, de fleste av grunneierne og flertallet av medlemmer i Varde Vel foretrakk dette alternativet. Nordover valgte NVE å gi konsesjon til alternativ 5.1 langs vestflanken av heia (øst for Sirdal) hvor det er lite ferdsel. Det betyr at Statkraft sitt prioriterte forslag, med trasé rett over Hovknuten, ikke blir noe av. Nødvendig forbedring av veien vil bli gjort ved oppgradering av den eksisterende veien innerst i dalen.

Dette vedtaket til NVE kan påklages før 1.2.2015, så beslutningen er ikke endelig før eventuelle klager er behandlet.

Filer knyttet til dette innlegget: