Referat – Informasjonsmøte. Utbygging av vestre korridor.

Statnett

 • Kort introduksjon av prosjekt Vestre korridor.
 • Statnett sine representanter presenterte seg. Hensikten med møtet er å presentere personer som jobber i prosjektet og besvare spørsmål fra oppmøtte.
 • Kart med vedtatt trase 5.1 Ertsmyra-Tjørhom, med tilhørende anleggsveger og riggplasser ble presentert.
 • Spørsmål rundt gjennomføringen av utbyggingen av ledningspakke 2, hovedsakelig strekningen Ertsmyra-Tjørhom, ble besvart. Tema som ble berørt var:
 • Trafikksikring
  • vegtiltak.
  • Anleggstrafikk
  • helikoptertrafikk
  • Skogrydding
  • plassering av riggplass i Lilandsdalen
 • Planlagte tiltak på kommunale og private veger i Josdal, Liland og Ousdal ble presentert.
 • På privat veg planlegges det noen mindre tiltak, breddeutvidelse, siktirydding og møteplasser. Vegen blir kontrollert før og etter anleggsperioden. Etter anleggsperioden skal den være i minst like god stand som før.
 • Det skal lages ny og slakere vei opp Torjusbakken. Den blir av Landbruksklasse 5, beregnet for enkle lastebiler.
 • På offentlig veg foregår det en prosess sammen med Sirdal kommune. Det planlegges utbedringstiltak på kommunal veg ved Guddal og i Ousdal.
 • LEL informerte om at trafikken skal tilpasses slik at den ikke kommer i konflikt med skoleskyss for fastboende, og skal begrenses om fredagene. Søndager er det ikke arbeid. Det vil bli satt opp informasjonsskilt på hensiktsmessig steder.
 • Det kom i møtet fram et ønske om at Statnett oppretter en informasjonskanal som er lett tilgjengelig for hytteeiere. Dette for at hytteeiere har mulighet for å «styre unna» dager med spesielt stor anleggsaktivitet.
 • TL informerte om at det var vanskelig å legge ut detaljert informasjon om anleggsarbeidet. Dette fordi entreprenør, i stor grad, selv bestemmer hvor på strekningen de skal arbeidet. De har denne fleksibiliteten for å kunne tilpasse seg værforhold o.l. De oppmøtte ble oppfordret til å se på Statnett sine informasjonsskilt. Ved ekstraodinære behov for informasjon kan en ringe til byggeledere/grunneierkontakt.
 • JH opplyste at det i forbindelse med vegutbedringstiltak kan oppstå situasjoner der trafikken blir stoppa ca en halv time. Ved lengre stopp må trafikkantene varsles i forkant.
 • Valg av riggplass i Liland. Statnett ble oppfordret til å, på nytt, vurdere areal til riggplass. Det kom innspill på at det var en sikkerhetsmessig bedre løsning å ha riggplass på tippen vest for elva.

Møte slutt.

Filer knyttet til dette innlegget:
Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf