Informasjon til beboere og hytteeiere i Josdal.

1.Helikoptertransport onsdag 19 okt., samt de nærmeste påfølgende dager, vil det bli en del ekstra helikoptertransport i området rundt Josdal. Dette skyldes at tømmer som er hogd i linjetrase, og som ligger i vanskelig terreng, skal flyves ut. Dette til orientering.

2.Det vises til oppfølgingspunkt registrert i Statnett sitt informasjonsmøte 25 august på Josdal grendehus. Under framgår en skriftlig utredning av forholdene:

Det er tømt asfalt på Anfinn Omdal sin eiendom

Det bekreftes at asfaltrester fra opprinnelig Fv977 ble benyttet som en del av det nedre bærelaget til ny Fv977. Asfalten ble brukt i veikroppen på strekning var ca. PEL3225 til 3350 (se kartskissen under).
kartskissen

Før asfalten ble brukt, utførte Statnett en vurdering som tilsa at det var lite miljørisiko knyttet til gjenbruk. Statens vegvesen har undersøkt mulig miljørisiko ved gjenbruk av asfalt og konkludert at det er lite miljørisiko knyttet til gjenbruk av asfalt som en del av bærelaget. Steinkultjære har vært lite brukt i Norge, og da mest på flyplasser, så anses som lite sannsynlig at det er snakk om høye verdier av PAH.

Statnett godkjente bruk av asfalt i veikroppen med forutsetning om at det gjenbrukes kun i bærelag / underlag til den nye veien og ikke deponeres andre steder. Det ble videre stilt krav om at områder hvor asfalt er gjenbrukt skal settes i stand slik det ikke er asfalt rester på overflate. Øvrige asfaltrester er kjørt til godkjent mottak.

Det er blitt rapportert om noen asfaltrester liggende på overflate, og Statnett har instruert entreprenør Risa til å rydde disse.

Gjenbruk av materialer på måter som ikke føre til en miljørisiko er et positiv miljøtiltak, både ved å redusere material som sendes til deponi samt redusert transportbehov.

Utbyggingen av stasjonstomta på Ertsmyra har medført at vannet har endret løp, det går nå mer vann i bekken nord for stasjonen.

Statnett har også notert økt avrenning til bekken nord for stasjonstomt under grunnarbeid. Dette kan skyldes i all hovedsak avrenning fra deponiene nord for stasjonstomt. Myrmasse fra oppgravd Ertsmyra var til dels svært bløtt, og når disse massene ble deponert har det blitt en økt avrenning, blant annet nordover.

Avrenning fra disse deponiene er en midlertidig situasjonen, og når myrmasse i deponiene tørker ut, forventes avrenning å ligne situasjon fra før anleggsarbeid begynte. Det er ikke utført tiltak som fører til en vesentlig endring i vannskiller i område rundt Ertsmyra stasjon.

Nedlagt rør i vegen inn til Ertsmyra stasjon er lagt høyere enn det var tidligere. I tillegg er det lagt med en annen vinkel. Dette gjør at det stenger for vannet og innenforliggende beiteområder blir vassjukt.

Statnett er klar over situasjon rundt Kveptebekken og den nye adkomstveien. En hydrologisk rapport utført i januar 2016 viser til noe økning vi flomnivå oppstrøm den nye adkomstveien. Flomsituasjon ved Kveptebekken påvirkes også av topografi nedstrøms, og bekkens utforming fungerer til dels som en propp, noe som fører til en naturlig oppdemming på myra under flomsituasjoner.

Statnett kontakter berørte grunneiere nå i høst for nærmere dialog rundt situasjonen og utfordringer.

Det er mye sand i bekkene. Mangler det sedimenteringsbasseng i bekken?

Statnett har også notert økt sand i bekken. Sand skyldes ikke avrenning fra stasjonstomt hvor deponerte masse består i all hovedsak av myrmasse. Under perioder med økt vann i bekkene, førte det til utvasking fra traktorveien enkelte steder.

Statnett har i 2016 utført utbedringsarbeid på traktorveien, og rensking av bekken.

Filer knyttet til dette innlegget:
Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf