Vedtekter

§ 1 Formål og organisasjon

Varde Velforening, Josdal er stiftet 16. oktober 1986, og har varden som symbol. Mottoet er: «Vardevakt om fjellets prakt.»

Foreningen har som formål å verne om naturens skjønnhet og medvirke til en harmonisk utbygging av området og å arbeide for positive løsninger av saker som har felles og – eller almen interesse for ferie og fritid.

§ 2 Medlemskap

Medlemmer kan alle bli som har tilknytning til hytte, tomt, grunneiendom eller har andre interesser i området.

§ 3 Årsmøtet

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, og har som oppgave å:

 • Behandle årsmelding og revidert regnskap.
 • Fastsette kontingentens størrelse.
 • Fastsette tidspunkt for etterfølgende årsmøte.
 • Velger styrets medlemmer og revisorer.
 • Nedsette valgkomite på 3 medlemmer.

Forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styre i hende senest 3 uker før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles på samme måte når styret finner det nødvendig. Det samme har styret plikt til å gjøre om minst halvparten av medlemmene i foreningen krever det.
Saker i årsmøtet avgjøres med alminnelig flertall blant frammøtte medlemmer om intet annet er bestemt.

§ 4 Økonomi

Den ordinære kontingent til den vanlige forretningsmessige driften av foreningen fastsettes av årsmøtet med to-tredjedels flertall.

Oppgaver av serlig interesse for større eller mindre grupper avgjøres og dekkes økonomisk av de interesserte medlemmene.

§ 5 Valg

Foreningen ledes av et valgt styre på 5 medlemmer. Årsmøtet velger formann hvert år og lengste sammenhengende funksjonstid for ham er 3 år. Det øvrige styret er på 4 medlemmer samt 2 varamenn (1. og 2.) velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Halvparten av disse går første gang ut etter 1 år ved loddtrekning. Styret fordeler selv hvert år seg imellom de nødvendige tillitsverv bortsett fra formannsvervet.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.

2 revisorer velges også av årsmøtet etter samme regler som for styremedlemmer.

Tillitsvervene bør fordeles på kvinner og menn med naturlig spredning i hyttegrenda.

§ 6 Styrets plikter

Det påhviler styret å lede foreningen i samsvar med vedtektene og spesielt sørge for å:

 • Utføreårsmøtets vedtak.
 • Ha et godt samarbeid med grunneierne og stedets kommunale myndigheter.
 • Utnytte de til en hver tid foreliggende muligheter for offentlig støtte.
 • Medvirke til best mulig adkomst, vedlikehold og brøyting av veg samt parkeringsforhold.
 • Holde minst 2 styremøter pr. år.
 • Innkalle til årsmøte og legge fram til behandling de fastsatte årsmøtesakene.
 • Føre protokoll over styremøter og referat fra årsmøter.
 • Foreslå årskontingentens størrelse, og innkassere denne.
 • Oppnevne utvalg eller tildele enkeltmedlemmer spesielle arbeidsoppgaver når dette anses påkrevet.
 • Legge opp til minst ett fellesarrangement pr. år.
 • Tildele hedersbevis for ekstra innsats av enkelte medlemmer eller andre. Foreningens hederstegn er en forkobret veggdekorasjon med inskripsjon i støpejern.
 • Legge frem for årsmøte til vedtak alle felles saker av økonomisk eller juridisk art som vil binde foreningen utover det vedtektene og foreningens økonomi tilsier.

§ 7 Medlemmenes plikter

Kontingenten må betales i rett til. Det ventes at medlemmene går positivt inn for de oppgaver årsmøtet eller styret oppfordrer til. Alle medlemmene bør at på seg tillitsverv, men kan nekte gjenvalg etter en valgperiode.

§ 8 Forandring av vedtektene

Forslag til forandringer av vedtektene skal styrebehandles før det legges fram på årsmøtet som må godkjenne dette med to-tredjedels flertall av de fremmøtte medlemmene.

§ 9 Oppløsning av foreningen

Vedtak om oppløsning av denne foreningen kan bare fattes på årsmøtet eller ekstraordinær generalforsamling, med flertallet må være to-tredjedel av samtlige medlemmer i foreningen.

Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf